Ilya & Emilia Kabakov, The Three Milkmen # 1, 2020
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image
Atmospheric image Atmospheric image