Ilya & Emilia Kabakov

American
b. USSR, 1933—2023 & 1945