Ilya & Emilia Kabakov

American
b. USSR, 1933 & 1945